ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

 

แอปพลิเคชันที่ดีสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

 

แอปพลิเคชั่นเช่นเหมื่อน LINE พร้อมฟังก์ชั่นการแปล

แปล 55 ภาษาได้

 

ดาวน์โหลดและลงทะเบียน

 

  1. Download

ดาวน์โหลด

 

2. เปิด”ROBIN”

3. คลิก”Register”และเลือก”FREE MEMBER”

 

4. ลงทะเบียน “ROBIN”

 

5. “รหสัการตรวจสอบความถกูตอ้ง” ที่ส่งไปยังอีเมล

 

6. เมื่อหน้าจอเปลี่ยนไปทางด้านซ้ายให้เลือก “ไทย” รหสัประเทศของ “ประเทศไทย” คอื “66”

เมื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือโปรดยก เวน้ “0” แรกและป้อน ตวัอย่าง) 090123・・・ → 90123・・・

สดุทา้ยคลกิ “確定(ยนืยนั)”

 

7. ใสห่มายเลขโทรศพัทม์อืถอืแลว้คลกิ [ยนืยนั], “ID การรบัรองความถกูตอ้ง” จะถูกส่งไปที่ SMS จดบนัทกึ “รหัสการตรวจสอบสิทธิ์” จดบันทึกรหัสการให้สิทธิ์ จากนั้นในขณะที่ดูบันทึกช่วยจ าให้ป้อน “UPPERCASE, LOWERCASE และตวัเลข (อักขระความกว้างครึ่งตัว)” โดยไม่มขีอ้ผดิพลาด คลกิ “ยนืยนั” หลงัจากป้อนรหสัรบัรองความถกูตอ้ง

※หากคุณมีคำถามเมื่อลงทะเบียนโปรดติดต่อเราผ่านทาง FB Messenger → Masanori Santa

 

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

リスクなしの投資はじめませんか

コインポイン